Sobota, 15 Czerwca 2019r.
S_NET (logowanie)

Zawiadomienie dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice”

Zarząd SM „Miechowice”  zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie § 17 Statutu Spółdzielni zawiadamia, iż zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbywać się będzie w trzech częściach  w następujących terminach:

 • Część I: 23.04.2019 r. godz. 16.00  Sala Widowiskowa w budynku Spółdzielni przy ul. Felińskiego 19  –  obejmująca budynki: ul. Bławatkowa 5, ul. Reptowska 47 – 51, ul. Stolarzowicka 106, ul. Stolarzowicka 70 – 72, ul. Reptowska 28 – 36a, ul. Reptowska 76 – 82, ul. Reptowska 21 – 33a, ul. Nowa 35 – 45a, ul. Felińskiego 63 – 89, ul. Felińskiego 109 – 145, ul. Felińskiego 159 – 187, ul. Nickla 34 – 42, ul. Nickla 54 – 80, ul. Nickla 102 – 116, ul. Nickla 33 – 67, ul. Nickla 83 – 101, ul. Nickla 119 – 143.  
 • Część II: 24.04.2019 r. godz. 16.00  Sala Widowiskowa w budynku Spółdzielni przy ul. Felińskiego 19  –  obejmująca budynki: ul. Bławatkowa 9 – 17,  ul. Felińskiego 8 – 58, ul. Felińskiego 1 – 61, ul. Nickla 70 – 72, ul. Nickla 82 – 94, ul. Nickla 124 – 130, ul. Nickla 113 – 115.  
 • Część III: 25.04.2019 r. godz. 16.00 Sala Widowiskowa w budynku Spółdzielni przy ul. Felińskiego 19  – obejmująca  budynki: ul. Stolarzowicka 46 – 68, ul. Stolarzowicka 78a  – 104c, ul. Stolarzowicka 78 – 104,  ul. Reptowska 40 – 66, ul. Reptowska 35 – 35a, ul. Nowa 17 – 33a,   ul. Felińskiego 91 – 107,  ul. Felińskiego 147 – 157, ul. Nickla 28 – 32, ul. Nickla 96 – 100, ul. Nickla 21 – 31, ul. Nickla 69 – 81, ul. Nickla 103 – 111 oraz członkowie z tytułu posiadania   garaży przy ul. Nickla, Dalekiej, Bławatkowej, Nowej.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach  i odczytanie listy pełnomocników.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach.
 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.      
 4. Wybór Komisji Uchwał  i Wniosków.    
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. – podjęcie uchwały.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem  finansowym za rok  obrachunkowy 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.  oraz podział  zysku  netto –  podjęcie uchwał. 
 7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni – podjęcie uchwał.
 8. Zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i  kulturalnej  Spółdzielni –  podjęcie uchwał w zakresie: a) termomodernizacji  budynków w zasobach  SM „Miechowice” w Bytomiu, b) prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, c) przyjęcia wieloletniego programu modernizacji i wymiany dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej  „Miechowice” w Bytomiu, d) przyjęcie wieloletniego planu wymiany instalacji  wodno-kanalizacyjnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” w Bytomiu, e) windykacji  należności.
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 10. Sprawy terenowe i środków trwałych.  Omówienie wniosków  – podjęcie uchwał.
 11. Dyskusja.
 12. Sprawozdanie  Komisji Mandatowo –Skrutacyjnej  i  odczytanie protokołu.
 13. Sprawozdanie  Komisji Uchwał i Wniosków  i odczytanie protokołu.
 14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ze sprawozdaniami i projektami uchwał objętymi porządkiem obrad członkowie Spółdzielni mają prawo się zapoznać  w Dziale Organizacyjno – Samorządowym   i  Gospodarczym Spółdzielni przy ul. Felińskiego 19, od  poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 10.00  (pok. nr 6, 8, 9). 

Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości członka Spółdzielni.

Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo  w siedzibie Spółdzielni najpóźniej w dniu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia lub jego  pierwszej części, na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.