Sobota, 15 Czerwca 2019r.
S_NET (logowanie)

Informacja dla mieszkańców dot. użytkowania wieczystego

5 października 2018r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W praktyce oznacza to, że właściciele mieszkań, których nieruchomość leżała na gruntach objętych użytkowaniem wieczystym, staną się właścicielami tego gruntu, którego do tej pory byli użytkownikiem wieczystym. Dotyczy to również zasobu spółdzielni mieszkaniowych, gdzie prawa właściciela gruntu będzie wykonywała Spółdzielnia.

Przekształcenie wiąże się jednak z opłatą obliczoną na podstawie wartości gruntu, lokalizacji i jego powierzchni. Tzw. opłatę przekształceniową trzeba będzie uiszczać przez 20 lat, a jej kwota będzie wynosiła tyle, co roczna opłata za użytkowanie wieczyste.

Wysokość opłaty przekształceniowej każdy zainteresowany pozna, gdy w 2019 roku otrzyma (bezpłatnie) z Urzędu Miejskiego zaświadczenie o przekształceniu. Urząd Miejski ma czas do 31 grudnia 2019 roku na wydanie takiego zaświadczenia. Mieszkańcy, bądź Spółdzielnia mogą się również starać o wydanie wcześniej zaświadczenia dot. opłaty przekształceniowej (Urząd ma wówczas 4 miesiące od daty złożenia wniosku), jednak podlega on wówczas opłacie w kwocie 50,00 zł. Z kolei osoby, które mają zamiar sprzedać nieruchomość maksymalnie będą czekać na wydanie takiego zaświadczenia do 30 dni.

Opłatę przekształceniową właściciel będzie mógł płacić co roku, przez 20 lat, ale również uiścić jednorazowo, jednak w przypadku gruntów gminnych, w Bytomiu nie są przewidziane z tego tytułu bonifikaty. Wynika to nie tylko z faktu, że w ostatnich latach opłata ta nie była aktualizowana i pozostała na tym samym – niskim poziomie, ale również z dodatkowych kosztów, jakie gmina będzie musiała ponieść z jej wprowadzeniem. Urząd Miejski między innymi będzie musiał zakupić nowy sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie, które niezbędne będzie do sprawnego przeprowadzenia całej akcji związanej z wydawaniem w/w zaświadczeń, jak również pokryć koszty wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników zajmujących się jego obsługą.

Opłata przekształceniowa płatna będzie każdego roku do 31 marca, z wyjątkiem 2019 roku, za który opłatę będzie można, po wydaniu zaświadczenia o uzyskaniu prawa własności gruntu, wnieść maksymalnie do 29 lutego 2020 roku. Jednakże w zakresie odrębnych własności, stroną dla właścicieli lokali jest Gmina Bytom, a informację na ten temat można znaleźć na stronie Gminy www.bytom.pl = publikacja z dnia 22 stycznia 2019r. pt. „Koniec z użytkowaniem wieczystym. Z mocy ustawy ulegnie przekształceniu w prawo własności”.