Wtorek, 19 Lutego 2019r.
S_net (logowanie)

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Miechowice” informuje, iż od 01.01.2019r. zmienione zostaną ceny abonamentu za wodomierze główne w lokalach mieszkalnych Spółdzielni. Powyższe podyktowane jest decyzją nr GL.RET.070.7.4.2018.EK z dnia 19 kwietnia 2018r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zatwierdzeniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom na okres 3 lat.